Journal "Teoriya i practika fizicheskoy kultury "

SPORT PHYSIOLOGY
S.V. Pogodina, V.S. Yuferev, G.D. AleksanyantsProfessional female athletes’ adaptation specifics versus hormonal statuses© ►►►pp.3-6
Y.A. Bukov, L.M. Bukova, V.I. Malygina, V.M. Khodorchenko, P.S. Safronova Potential benefits of gas mixtures to speed up rehabilitation in elite cycling sport© ►►►pp.7-9

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS METHODOLOGY
D.R. Cherenkov, A.A. Gustomyasov, E.V. Gustomyasova, V.N. CherenkovaRegularized ice hockey logistics: new international term© ►►►pp.2-4
O.A. Pogodina, O.B. Vasilyeva, Е.V. Efremova, I.V. KiselevaMass physical education in Russia: philosophical and cultural overview© ►►►pp.5-7

Pages

Journal "Physical education: education, training"

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS METHODOLOGY
D.R. Cherenkov, A.A. Gustomyasov, E.V. Gustomyasova, V.N. CherenkovaRegularized ice hockey logistics: new international term© ►►►pp.2-4
O.A. Pogodina, O.B. Vasilyeva, Е.V. Efremova, I.V. KiselevaMass physical education in Russia: philosophical and cultural overview© ►►►pp.5-7
INNOVATIVE PROJECTS
A.V. Fursov, N.I. Sinyavsky, R.I. Sadykov, O.I. MikhelPhysical fitness of 6-8 year-old children for GTO class tests© ►►►pp.6